Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: NAHŘIŠTI
Provozovatel: NAHŘIŠTI s.r.o.
Sídlo a kontaktní adresa: Pržno 30, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 06539165
DIČ: CZ06539165
Zapsaná: KS Ostrava, spisová značka C72284
Telefon: +420 603 934 284
Email: ahoj@prznonahristi.cz

2. Označení stran

Prodávající a provozovatel: viz. bod 1.

Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod https://prznonahristi.cz/ prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.
Spotřebitel: kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s NAHŘIŠTI nebo s ním jinak jedná. Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – NAHŘIŠTI nebo kupující.

3. Obecné informace

Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je zveřejněno na internetových stránkách https://prznonahristi.cz/, popis konkrétního zboží a alergenů je připojen přímo u zboží.

 1. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 2. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednávky je +420 603 934 284 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://prznonahristi.cz/) bude u NAHŘIŠTI uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy, další následný přístup nebude umožněn.
 3. NAHŘIŠTI si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. NAHŘIŠTI si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 6. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 7. Přijetím objednávky ze strany NAHŘIŠTI je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany NAHŘIŠTI za přijatou, pokud NAHŘIŠTI nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany NAHŘIŠTI ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem NAHŘIŠTI. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je NAHŘIŠTI oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
 8. V provozovně NAHŘIŠTI nejsou oddělené všechny pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

4. Obecné informace k dopravě a platbě

Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

 1. Nepřevezme-li kupující zboží a NAHŘIŠTI vzniknou z tohoto důvodu náklady, je NAHŘIŠTI oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 300,– Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není NAHŘIŠTI povinna zboží předat.
 2. NAHŘIŠTI si vyhrazuje právo na vybrání zálohy od zákazníka a má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Cena zboží je včetně obalu.

5. Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

Způsoby platby: platba hotově při předání, platba platební kartou při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, as).
Platba stravenkami není možná.
Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

 1. Způsoby dodání: kurýrní službou (rozvoz NAHŘIŠTI) , osobní odběr
 2. Časy rozvozu kurýrní službou (rozvoz NAHŘIŠTI) jsou aktualizovány na www.prznonahristi.cz
 3. Náklady na dodání: Osobní odběr 0 Kč.

Kurýrní služba (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je účtován poplatek dle daného pásma.

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Zóna 1 – rozvoz zdarma, bez příplatku (cca 60 minut),

Pržno, Frýdlant n/O, Lubno vzdálenost max 5km od provozovny.

Zóna 2 – příplatek 30,– Kč (cca 80 minut), vzdálenost do 10km

Lubno, Metylovice, Janovice, Baška, Lhotka, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Malenovice, Nová Ves, Nová Dědina,
Pstruží.

Zóna 3 –  příplatek 60,– Kč (cca 90 minut), lokality nad 10km

Čeladná, Frýdek-Místek, Palkovice, Ostravice, Krásná, Raškovice.

Rozvoz do jiných lokalit dle telefonické domluvy.

Uvedená obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (NAHŘIŠTI si vyhrazuje cca 10 – 30 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) NAHŘIŠTI neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

 1. Místo pro osobní odběr: NAHŘIŠTI, Pržno 310, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

6. Akce, slevy, bonusy, dostupnost zboží, změna ceny

E-shop https://prznonahristi.cz/ přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. NAHŘIŠTI nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

 1. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.
 2. NAHŘIŠTI si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.
 3. NAHŘIŠTI si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je NAHŘIŠTI i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

7. Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

Výskyt vady je kupující povinen oznámit NAHŘIŠTI neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

 1. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. NAHŘIŠTI je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 2. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
 3. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující NAHŘIŠTI, co ještě vrátit může, a dá NAHŘIŠTI náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. NAHŘIŠTI odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
 6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí NAHŘIŠTI.
 7. Reklamaci vyřídí NAHŘIŠTI neprodleně. O průběhu reklamace NAHŘIŠTI kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).
 8. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Adresa provozovny: NAHŘIŠTI Brno Křenová 3.Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by NAHŘIŠTI již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  1. odstranění vady dodáním nové věci
  2. odstranění vady
  3. přiměřená sleva z kupní ceny
  4. odstoupení kupujícího od smlouvy

  Pokud kupující nesdělí NAHŘIŠTI výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady NAHŘIŠTI, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu NAHŘIŠTI, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

 9. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  1. odstranění vady
  2. přiměřená sleva z kupní ceny
  3. Neodstraní-li NAHŘIŠTI vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. NAHŘIŠTI). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

10. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19. října 2018.

Aktualizováno 24.3.2020